นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน การนำเสนอผลงานของนักเรียนและบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ

ส่วนหนึ่งของการสื่อสารเป็นความตั้งใจตอบแทนต่อ ผู้ปกครอง ผู้ร่วมจัดการศึกษา ผู้สนับสนุน ที่ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สามารถจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม "ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ" ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เห็นด้วยในหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจในการเก็บรักษา การเปิดเผย หรือการนำไป ใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง "ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ"

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
โรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล  email  เลขหมายโทรศัพท์

ที่มาของได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทางตรงจากท่าน
โดยโรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ
• ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
• ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับโรงเรียน
ทั้งนี้ จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างกัน
โดยทางตรงจากท่าน
ได้มาโดยทาง เก็บจากข้อมูลการใช้ website ผ่าน browser's cookies ของผู้ติดต่อ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะมีความเกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดโญเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
• ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy
• สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ของโรงเรียน
• ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ ชื่อ นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ email ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
• สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
• สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
• สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
• สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
• สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
• สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
• สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ" ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ "ช่องทางการติดต่อ"

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียน และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การให้ดำเนินงานของโรงเรียน ที่ท่านอาจสนใจหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากโรงเรียนแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมล์ที่ท่านได้รับ

Cookie Policy (นโยบายการใช้คุกกี้)
Cookies คืออะไร?
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
• เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
• เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?
เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา
• Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้
• Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
• การจัดการ Cookies ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ช่องทางการติดต่อ รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล  ชื่อ สกุล   email  สถานที่ติดต่อ