รายการเอกสาร ปีการศึกษา 2567

สำนักผู้อำนวยการ: งานนโยบาย วางแผนและระบบประกันฯ

เอกสาร
รายการ
Download
ปม.1 แบบสรุปกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ PDF  |  DOC
ปม.2 แบบสรุปแผนงาน (ภาพรวม) PDF  |  DOC
ปม.3 แบบแสดงรายการเบิกงบประมาณกิจกรรมตามแผน PDF  |  DOC
อสช-อ1 ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม PDF  |  DOC
อสช.01 แบบเบิกงบประมาณ PDF  |  DOC
อสช.02 แบบสรุปงบประมาณ PDF  |  DOC
อสช.03 ใบอนุมัติคำสั่ง, ประกาศ และหนังสือเวียน PDF  |  DOC
อสช.04 คำร้องขอใบรับรอง PDF  |  DOC
อสช.05 แบบขออนุญาตไปราชการ PDF  |  DOC
อสช.06 แบบขอเบิกพัสดุ PDF  |  DOC
อสช.07 แบบขอโรเนียวเอกสาร PDF  |  DOC
อสช.08 แบบขอเบิกอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรม PDF  |  DOC
อสช.09 แบบสรุปอาหารและอาหารว่างการจัดกิจกรรม PDF  |  DOC
อสช.10 แบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ PDF  |  DOC

สำนักผู้อำนวยการ: งานทรัพยากรมนุษย์

เอกสาร
รายการ
Download
HR-01 ใบลาครู และบุคลากรทางการศึกษา PDF
HR-02 ใบลากิจกรรม PDF
HR-03 บันทึกข้อความ PDF
HR-04 แบบรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน PDF
HR-05 แบบขออัตรากำลังบุคลากร PDF

ฝ่ายวิชาการ: แบบฟอร์มเอกสารสำหรับครู

เอกสาร
รายการ
Download
วช.ค.01 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ PDF  |  DOC
วช.ค.02 แบบฟอร์มแลกคาบสอน PDF  |  DOC
วช.ค.03 แบบฟอร์มอนุญาตไม่สอนพิเศษ PDF  |  DOC
วช.ค.04 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอบริเวณโรงเรียน PDF  |  DOC
วช.ค.05 แบบฟอร์มค่าอาหารไปราชการ PDF  |  DOC
วช.ค.06 แบบฟอร์มใบงาน PDF  |  DOC
วช.ค.07 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ PDF  |  DOC
วช.ค.08 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ PDF  |  DOC
วช.ค.09 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียน (ติด 0, ขส, มส, ร) PDF  |  DOC
วช.ค.10 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำถาม) PDF  |  DOC
วช.ค.11 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำตอบ) PDF  |  DOC
วช.ค.12 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับภาษาไทย) PDF  |  DOC
วช.ค.13 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับ English) PDF  |  DOC
วช.ค.14 แบบสรุปการวัดประเมินผลภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ PDF  |  DOC
วช.ค.15 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (วิชาปฏิบัติ) PDF  |  DOC
วช.ค.16 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (สภาพจริง) PDF  |  DOC
วช.ค.17 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (กราฟ) XLS
วช.ค.18 แบบฟอร์มบันทึกข้อความนักเรียนจบหลักสูตร PDF  |  DOC
วช.ค.19 แบบฟอร์มโครงการสื่อการสอน PDF  |  DOC
วช.ค.20 แบบฟอร์มสรุปการใช้สื่อ PDF  |  DOC
วช.ค.21 แบบฟอร์มนำนักเรียนไปเรียนนอกห้อง PDF  |  DOC
วช.ค.22 แบบส่งโครงร่างงานวิจัย PDF  |  DOC
วช.ค.23 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ครู) PDF  |  DOC
วช.ค.24 แบบรายงานการวิจัย (บุคลากร) PDF  |  DOC
วช.ค.25 ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ KPA จุดเน้นเพิ่มเติมของโรงเรียน PDF  |  DOC
วช.ค.26 ใบงานที่ 2 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม PDF  |  DOC
วช.ค.27 ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์กำหนดหน่วยการเรียนรู้ รายภาค/รายปีการศึกษา PDF  |  DOC
วช.ค.28 ใบงานที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ PDF  |  DOC
วช.ค.29 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ PDF  |  DOC
วช.ค.30 กำหนดการสอน PDF  |  DOC
วช.ค.31 หน้าปกแผนการสอน (THA) PDF  |  DOC
วช.ค.32 หน้าปกแผนการสอน (ENG) PDF  |  DOC

ฝ่ายวิชาการ: งานวิจัยและพัฒนา

เอกสาร
รายการ
Download
คู่มือ การใช้งานระบบอัคขราวิสุทธิ์ PDF

ฝ่ายกิจการนักเรียน: งานระเบียบวินัยและอภิบาลนักเรียน

เอกสาร
รายการ
Download
ปค.01 แบบตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน PDF
ปค.02 แบบบันทึกการทำทัณฑ์บน PDF
ปค.03 แบบหนังสือสัญญารับรองนักเรียน PDF
ปค.04 แบบทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม PDF
ปค.05 แบบพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา PDF
ปค.06 แบบบันทึกข้อความ PDF
ปค.07 แบบการติดตามนักเรียนขาดเรียน PDF
ปค.08 แบบแสดงความคืดเห็นพฤติกรรมของนักเรียน PDF
ปค.09 แบบหนังสือสัญญารับรองนักเรียนในการศึกษาต่อ PDF
ปค.10 แบบคำร้องขอรับรองความประพฤติของนักเรียน PDF
ปค.11 แบบขออนุญาตนำรถมาโรงเรียน (นักเรียน) PDF

ฝ่ายปฐมวัย: แบบฟอร์มเอกสารสำหรับครู

เอกสาร
รายการ
Download
KG-01 แบบฟอร์มแลกคาบสอน PDF  |  DOC
KG-02 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณของครู PDF  |  DOC
KG-03 แบบฟอร์มค่าอาหารไปราชการ PDF  |  DOC
KG-04 แบบฟอร์มโครงงการสื่อการสอน PDF  |  DOC
KG-05 แบบฟอร์มสรุปการใช้สื่อ PDF  |  DOC
KG-06 แบบฟอร์มอนุญาตไม่สอนพิเศษ PDF  |  DOC
KG-07 โครงร่างงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF  |  DOC
KG-08 รายงานการวิจัย PDF  |  DOC
KG-09 แผนจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัย PDF  |  DOC
KG-10 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ PDF  |  DOC
KG-11 แบบฟอร์มกำหนดการประเมินพัฒนาการ PDF  |  DOC
KG-12 แบบรายงานผลการประเมินพัฒนาการ PDF  |  XLS
KG-13 ใบอนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน PDF  |  DOC